IDH Schuldhulp
Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg

Nieuws

Nieuwsbrief IDH Schuldhulp Januari 2024

Inleiding

Beste maatjes, coördinatoren, bestuursleden en overige ontvangers van deze nieuwsbrief.

Kent u het gezegde “de kracht zit in de herhaling’ ?  Wij geloven er in ! Bewustwording komt soms in kleine stapjes. Je moet er voor ’open’ staan, of er moet nét in je omgeving iets gebeurd zijn, waardoor je plotseling wél aandacht  hebt voor wat bij herhaling al gecommuniceerd is. Daarom blijven we u maar een beetje lastig vallen; in het belang van de mensen die het uiteindelijk betreft en doen we bij herhaling een beroep op u om alert te zijn op mensen met geldzorgen in uw netwerk, of die op uw pad komen, om hen te verwijzen naar onze organisatie. Omdat de hulp van onze maatjes vaak ‘het verschil maakt’ in de levens van mensen. U bent daarin een belangrijke schakel ! Steeds meer organisaties verwijzen hulpvragers aan ons door; daar zijn we blij mee; U leest daar verderop meer over, maar we zijn er van overtuigd dat er nog veel meer mensen gebaat zouden zijn met de hulp van onze maatjes.

Controleert s.v.p. ook of onze folders nog bij u beschikbaar zijn en liefst zichtbaar aanwezig.

In het afgelopen jaar hebben een 20-tal maatjes samen weer ruim 60 personen of gezinnen begeleid met zorgen of problemen op financieel gebied. Als u ook mensen kent die behoefte hebben aan iemand die als maatje een tijdje met hen ‘samen oploopt’ kunt u hen vragen zich bij ons aan te melden. Velen gingen hen voor de afgelopen jaren en waren achteraf blij met de geboden hulp en vooral dat ze de moed verzameld hadden om de stap naar hulp te zetten, want (alweer die herhaling) hoe eerder men aan de bel trekt, hoe groter de kans dat er samen met een maatje een oplossingsrichting wordt ontdekt en men de financiën en daarmee niet zelden ook hun leven, weer onder controle krijgen. De burgerlijke gemeenten en de kerken in de regio ondersteunen dit werk, dat wordt gedaan door vrijwilligers met een V.O.G. en geheimhoudingsplicht.

De veranderingen gaan in rap tempo verder. Hogere lonen en uitkeringen zijn mooi, maar hebben vaak consequenties voor de toeslagen. Als mensen zich daar onvoldoende van bewust zijn, dreigen nieuwe problemen.

Ook gaat de digitalisering almaar verder. Mensen die daar moeite mee hebben dreigen vast te lopen. Ook hier geldt dat we ons bewust moeten zijn van de impact en dat we mensen daarop moeten bevragen en desgewenst moeten begeleiden naar -voor hen- werkbare oplossingen.

Onze laatste nieuwsbrief van 30 september 2023 verzonden wij ook naar de plaatselijke media en we waren aangenaam verrast dat dit heeft geleid tot een aantal uitnodigingen voor interviews. Mogelijk heeft u de (reeks) artikelen gelezen in de Woudenberger en Scherpenzeelse courant en In Let Op Woudenberg en Scherpenzeel.

We hopen dat die publicaties ook weer mogen bijdragen aan het verlagen van de drempel voor hulpvragers !

Overzicht van de IDH schuldhulpverlening in 2023

In totaal ontvingen wij 50 nieuwe hulpvragen in 2023:  
Dit is in lijn met de aantallen van voorgaande jaren.

Totaal waren er per 31-12-2023 door de maatjes nog 64 hulpvragen in behandeling.

 
Waar komen de hulpvragen vandaan (verwijzers)
We hebben ook eens teruggekeken naar de resultaten. De slogan van Schuldhulpmaatje is: ‘Samen lukt het’ en die gaat gelukkig vaak op, maar helaas niet altijd. Soms zijn er onrealistisch verwachtingen of sluit wat wij te bieden hebben niet helemaal aan bij wat hulpvragers -primair- nodig hebben en verwijzen wij ze door naar mensen of instanties waar ze ‘beter’ geholpen kunnen worden. Ook hulpvragers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, kunnen we helaas (nog) niet helpen. Méér dan 50% van de hulpvragers hebben we in positieve zin kunnen helpen en succesvol kunnen afronden, d.w.z. dat het vóóraf beoogde doel  wordt bereikt. In 40% van de gevallen lukte dat binnen 4 tot 6 maanden en in totaal ruim 2/3 van de gevallen lukte dat binnen 1 jaar.

De gratis 'financiële APK' en 'Potjescheck'

Het is goed om ook  de gratis financiële APK nogmaals onder de aandacht te brengen. De gedachte achter dit initiatief is dat we de deskundigheid van onze maatjes en coördinatoren breder willen inzetten voor mensen die financiële zaken lastig vinden of het gewoon prettig vinden als er iemand met ze mee kijkt of ze financieel ‘fit’ zijn of met wat goede adviezen weer financieel ‘fit’ kunnen worden.

Er is dan geen sprake van (problematische) schulden, maar mogelijk wél zorg over toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de huishoudfinanciën. Bij een financiële APK kijken de maatjes van IDH met u mee ! Dat kan veel problemen en stress voorkomen.

Nieuw onderdeel is de zgn. Potjescheck; een initiatief vanuit de overheid i.s.m. partners waaronder ‘Schuldhulpmaatje”, om te controleren of mensen wel gebruik maken van alle regelingen die er beschikbaar zijn.

Meer informatie kunt u hierover verkrijgen via info@idhschuldhulp.nl  / tel nr. 06-30207868

Regionale berichtgeving

Ter illustratie van de jaarlijkse contacten van IDH met de lokale overheden, een verslag van recente gesprekken met één van de 3 burgerlijke gemeenten:

‘De afgelopen periode is er regelmatig goed en zinvol overleg geweest met de burgerlijke gemeente Scherpenzeel. Het betrof o.a. het aantal hulpvragers welke zich hebben gemeld, de organisatie van het Sociaal Domein en specifiek de schuldhulpverlening, de opzet en uitwerking van vroeg signalering en vooral ook de rolverdeling tussen de gemeente, IDH en mogelijk andere partijen. Het was heel zinvol en een verdere gezamenlijke uitwerking wordt enthousiast door allen opgepakt. Ook met andere vrijwilligers organisaties zoals de SWO is er regelmatig overleg’.

Uit de regionale media:
Landelijke berichtgeving:  Uit de diverse media:
Ontwikkelingen vanuit Schuldhulpmaatje Nederland  :
Voor nadere info zie www.schuldhulpmaatje.nl/publicaties

Algemene informatie over IDH Schuldhulp (Actief sinds 2014) 
Ook kunt u informatie over de IDH Schuldhulp verkrijgen bij de diaconieën van de 12 aangesloten kerken, of bij een van de loketten van:

Reacties op deze nieuwsbrief graag via info@idhschuldhulp.nl

___________________________________________________________________________

Nieuwsbrief IDH Schuldhulp Oktober 2023


Inleiding

Beste maatjes, coördinatoren, bestuursleden en overige ontvangers van deze nieuwsbrief.

Op vrijdag 29 september j.l. stond Schuldhulpmaatje Nederland stil bij haar 12,5 jarig bestaan.

In de Basiliek in Veenendaal waren zo’n 500 van de ruim 3000 landelijk actieve vrijwilligers aanwezig. Er was een gevarieerd programma; deels informatief met o.a. ervaringsverhalen en deels entertainment en ook brede waardering en online dankbetuigingen van o.a. demissionair minister voor armoedebeleid, Carola Schouten, de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen en een schriftelijke verklaring van H.M. Koningin Maxima. Schuldhulpmaatje is een factor van betekenis geworden en zal zich blijven inzetten. Onze afdeling is actief sinds 2014 en ook wij ervaren erkenning en waardering voor de hulp van onze maatjes in de regio.

Het is goed om onderdeel te zijn van een landelijk opererend orgaan, die recent b.v. een lijst van aandachtspunten naar alle politieke partijen heeft doen uitgaan.

Armoedebeleid en het oplossen van schulden staan gelukkig hoog op de agenda. Elke relevante politieke partij noemt bestaanszekerheid in bredere zin als één van de speerpunten van de komende verkiezingen. In het afgelopen jaar zijn al een aantal belangrijke stappen gezet. Daarmee zijn vele bestaande problemen niet direct opgelost, maar is er wel in toenemende mate perspectief voor mensen die in de (financiële) problemen zitten.

Ook de vroeg-signalering door gemeenten krijgt langzaam maar zeker meer aandacht en door de toenemende aandacht voor het onderwerp in bredere zin lijkt het taboe en de schaamte enigszins op z’n retour. En terécht !! Want hoe eerder een probleem aangepakt wordt, hoe groter de kans op een oplossing, zowel in omvang als in tijd.

Belangrijk is verder dat de online gokken ook volop politieke aandacht krijgt; ook in onze regio zien we helaas met regelmaat de negatieve gevolgen van de vrijgave van de online gokmarkt.

Tot slot; We hebben de indruk dat de bredere verspreiding van deze nieuwsbrief bijdraagt om mensen erop te attenderen dat er gratis deskundige hulp beschikbaar is in onzekerheid of problemen rond geldzaken. We krijgen aanvragen uit steeds meer verschillende bronnen.

In samenspraak met een reclamebureau onderzoeken we momenteel hoe we hier zo gericht mogelijk regionaal nog meer aandacht voor kunnen krijgen. Voor concrete plannen gaan we ook  sponsoren zoeken.

Dat brengt ons bij onze herhaalde oproep alert te blijven op signalen via alle netwerken in de regio en mensen te durven bevragen en naar ons door te verwijzen. Velen gingen hen voor en waren blij met de steun van onze maatjes ! Niet voor niets is onze slogan: ‘Samen lukt het”.

Actuele stand van de IDH schuldhulpverlening per 31 mei 2023

Stand nieuwe hulpvragen ontvangen in 2023:
Dit is in lijn met de aantallen van afgelopen jaar.
Totaal aantal hulpvragen (nog) in behandeling door de maatjes : 56

 
Waar komen de hulpvragen vandaan (verwijzers)

De gratis 'financiële APK' en 'Potjescheck'

Het is goed om ook  de gratis financiële APK nogmaals onder de aandacht te brengen. De gedachte achter dit initiatief is dat we de deskundigheid van onze maatjes en coördinatoren breder willen inzetten voor mensen die financiële zaken lastig vinden of het gewoon prettig vinden als er iemand met ze mee kijkt of ze financieel ‘fit’ zijn of met wat goede adviezen weer financieel ‘fit’ kunnen worden.

Er is dan geen sprake van (problematische) schulden, maar mogelijk wél zorg over toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de huishoudfinanciën. Bij een financiële APK kijken de maatjes van IDH met u mee ! Dat kan veel problemen en stress voorkomen.

Nieuw onderdeel is de zgn. Potjescheck; een initiatief vanuit de overheid i.s.m. partners waaronder ‘Schuldhulpmaatje”, om te controleren of mensen wel gebruik maken van alle regelingen die er beschikbaar zijn.

Meer informatie kunt u hierover verkrijgen via info@idhschuldhulp.nl  / tel nr. 06-30207868

Regionale informatie

Tijdens het streekbezoek van ons koninklijk paar op 31 augustus 2023 aan de Gelderse Vallei werd ook Scherpenzeel bezocht, waarvoor een 4-tal vrijwilligersorganisaties, waaronder IDH Schuldhulp waren uitgenodigd. 

Onze voorzitter Jacob van Vliet, schuldhulpmaatje Willie van de Kleut en coördinator Henrie Pastoor waren daarbij aanwezig.
Tijdens tafelgesprekken vond een korte uitwisseling plaats over ons werk in de regio. Vooral koningin Maxima is goed bekend met Schuldhulpmaatje en toonde veel interesse. Links de burgemeester van Scherpenzeel; Marieke Teunissen

In september was de Nationale week van het lezen en schrijven; een campagne tegen laaggeletterdheid.
Vandaag aan de dag behoort ook het gebrek aan digitale vaardigheden hieronder. Niet zelden is er een relatie tussen financiële problemen en laaggeletterdheid.
Onder het motto: ‘Je bent nooit te oud’ werd dit wederom onder de aandacht gebracht. Voor meer informatie: Taalhuis Scherpenzeel, tel. 06 57 56 05 11 of info@taalhuisscherpenzeel.nl  

Landelijke berichtgeving

Uit de diverse media:

Ontwikkelingen vanuit Schuldhulpmaatje Nederland  

Algemene informatie over IDH Schuldhulp (Actief sinds 2014) 

           E-mail info@idhschuldhulp.nlWebsite: www.idhschuldhulp.nl

Ook kunt u informatie over de IDH Schuldhulp verkrijgen bij de diaconieën van de 12 aangesloten kerken, of bij een van de loketten van:

Reacties op deze nieuwsbrief graag via info@idhschuldhulp.nl